Zasady organizacji - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zasady organizacji

Dla rodziców > Zajęcia dodatkowe > Język kaszubski

Język kaszubski - zasady organizacji

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE:

1. Składanie wniosku:

 • Wnioski o nauczanie składają rodzice/prawni opiekunowie dziecka dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 marca.

 • Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

 • Wniosek składa się na zasadzie dobrowolności.

 • Wniosek dotyczy odpowiednio całego okresu nauki ucznia w szkole.

 • Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji (w wyjątkowych przypadkach), jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego.

 • Na podstawie tego samego wniosku dyrektor organizuje dla ucznia naukę własnej historii i kultury (począwszy od II etapu nauczania do IV etapu).

Wniosek:

2. Zasady konstruowania grup na naukę języka kaszubskiego:

 • Naukę języka kaszubskiego można rozpocząć na dowolnym etapie edukacyjnym.

 • Grupę w szkole podstawowej i gimnazjum tworzy się na poziomie danej klasy z co najmniej 7 uczniów.

 • W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza, nauczanie organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 • Grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, nie może liczyć mniej niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum.

 • Grupa międzyklasowa, utworzona z różnych klas, nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.

 • W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona wyżej.

3. Liczby godzin:

W szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka kaszubskiego prowadzoną w formie odrębnych zajęć:

1) w klasach I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna):
a) w trzyletnim okresie nauczania – minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego
wynosi 290 godzin,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
– klasa I – 3 godziny,
– klasa II – 3 godziny,
– klasa III – 3 godziny;

2) w klasach IV–VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny):
a) w trzyletnim okresie nauczania:
– minimalny wymiar godzin nauki języka
kaszubskiego wynosi 290 godzin,
– minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć
dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
– klasa IV – 3 godziny,
– klasa V – 4 godziny,
– klasa VI – 3 godziny;

3) w gimnazjum (III etap edukacyjny):
a) w trzyletnim okresie nauczania:
– minimalny wymiar godzin nauki języka
kaszubskiego wynosi 290 godzin,
– minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
– klasa I – 3 godziny,
– klasa II – 4 godziny,
– klasa III – 3 godziny;


Do przedmiotu "własna historia i kultura" nie została przygotowana podstawa programowa (jest to przedmiot dodatkowy), zatem to nauczyciel decyduje o treściach realizowanych na poszczególnych etapach. Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie programu zajęć i przedstawienie go dyrektorowi do zatwierdzenia - najpóźniej w sierpniu przed rozpoczęciem zajęć.


4. Ocena:

Nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie).
Nauczanie własnej historii i kultury jest róównoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).


5. Kwalifikacje nauczycieli:


Nauczyciele uczą języka kaszubskiego na podstawie posiadanych kwalifikacji:

 • studium nauczania języka kaszubskiego,

 • specjalność kaszubistyczna Uniwersytetu Gdańskiego,

 • uprawnienia nadane przez stowarzyszenie regionalne, tj. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

 • etnofilologia kaszubska.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego