2017 - Zespół Szkół w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

2017

O szkole > Dyrekcja > Zarządzenia

Zarządzenie Nr 07/2017 z dnia 30.08.2017r.
w sprawie wprowadzenia zmian do procedury systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art. 39 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 06/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie z dnia 28.02.2017r.
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora

 

Załącznik nr 1
System badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

w
Zespole Szkół w Damnie:

 

Zarządzenie Nr 06/2017 z dnia 28.02.2017r.
w sprawie wprowadzenia zmian do procedury systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie z dnia 24.02.2016r.
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora

 

Załącznik nr 1
System badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

w
Zespole Szkół w Damnie:

 

Zarządzenie Nr 05/2017 z dnia 28.02.2017r.
w sprawie zmian w Procedurze wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu
z przyczyn organizacyjnych (art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN) w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 ust.1 pkt. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991r. nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 04/2016 z dnia 24.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Procedury wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych (art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN) w Zespole Szkół
w Damnie wprowadza się następujące zmiany:
1) treść § 2 ust. 2  procedury, otrzymuje brzmienie:
„2. Celem weryfikacji (wskazania pracownika), z którym konieczne będzie rozwiązanie umowy o pracę lub ograniczenie etatu, powołuje się Komisję w składzie:
a) dyrektor,
b) wicedyrektor,
c) nauczyciel zagrożony ograniczeniem etatu lub zwolnieniem.”
2) treść § 3 ust. 3  procedury, otrzymuje brzmienie:
„3. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 2 jej członków.”
3) treść § 3 ust. 4  procedury, otrzymuje brzmienie:
„4. Członkowie Komisji dokonują oceny punktowej każdego kryterium przyznając punkty w każdym kryterium na Karcie pomocniczej oceny pracy nauczyciela stanowiącej załącznik nr 2a do niniejszej procedury z tym, że nauczyciel zagrożony ograniczeniem etatu lub zwolnieniem wypełnia Kartę pomocniczą oceniając samego siebie.”
4) treść § 3 ust. 5  procedury, otrzymuje brzmienie:
„4. Ocena 0 (zero) jest oceną najniższą.”
5) zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Procedury wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych w Zespole Szkół w Damnie,
6) zmianie ulega treść załącznika nr 2a do Procedury wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych w Zespole Szkół w Damnie,
7) zmianie ulega treść załącznika nr 2b do Procedury wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych w Zespole Szkół w Damnie.

§ 2

Zobowiązuję  sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią powyższego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora

Zarządzenie Nr 04/2017 z dnia 28.02.2017r.
w sprawie wprowadzenia dodatku specjalnego dla pracowników administracji i księgowej w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 05 stycznia 2017r., zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z realizacją projektu pn. „od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”, zwiększam obowiązki księgowej i sekretarza szkoły. Wykaz dodatkowych zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Za wykonywanie dodatkowych zadań, ustalam dodatek specjalny dla księgowej i sekretarza szkoły w wysokości 130 zł brutto miesięcznie, płatne na koniec każdego miesiąca.

§ 3

Dodatek specjalny obowiązuje na czas trwania projektu, o którym mowa w § 1 tj. do 31.08.2018r.

§ 4

Zobowiązuję  sekretarza szkoły do zapoznania pracowników z treścią zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora

 

Załącznik nr 1
Wykaz dodatkowych zadań

 

Zarządzenie Nr 03/2017 z dnia 30.01.2017r.
w sprawie wprowadzenia procedury przebywania osób postronnych w budynku Zespołu Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 ust. 1 pkt 3 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), § 2, § 13, § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt. 2 Statutu Zespołu Szkół w Damnie, zarządzam co następuje:


§ 1

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły oraz po uwzględnieniu opinii Rady Rodziców, wprowadza się procedury przebywania osób postronnych na terenie Zespołu Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich pracowników z treścią w/w Zarządzenia.


§ 3

Zobowiązuje się nauczycieli i wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1
Procedura przebywania osób postronnych w budynku
Zespo
łu Szkół w Damnie

 
 

Zarządzenie Nr 02/2017 z dnia 02.01.2017r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą dla pracowników obsługi Zespołu Szkół
w Damnie za  2017 rok:

Na podstawie § 56 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Pracy w Zespole Szkół w Damnie oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Zespole Szkół w Damnie, zarządzam co następuje:

§1

Ustalam ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla pracowników obsługi na 2017 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Zespołu Szkół w Damnie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.


mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1
Przeliczenie ekwiwalentu na rok 201
7 dla pracowników obsługi za używanie odzieży roboczej
w Zespole Szkół w Damnie

(dostępny w sekretariacie szkoły)

 

Zarządzenie Nr 01/2017 z dnia 02.01.2017r.
w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół w Damnie okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2017r. dla pracowników administracji i obsługi szkoły:

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1974 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w roku 2017 dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Damnie, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi szkoły.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2017 roku.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1
Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w roku 2017 dla pracowników administracji i obsługi
w Zespole Szkół w Damnie

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego