2016 - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

2016

O szkole > Dyrekcja > Zarządzenia

Zarządzenie Nr 07/2016 z dnia 21.12.2016r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz po zapoznaniu się z opiniami Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Damnie i samorządów uczniowskich, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam  Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
Regulamin korzystania z szafek szkolnych

w
Zespole Szkół w Damnie:

 
 

Zarządzenie Nr 06/2016 z dnia 29.08.2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do procedury systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie z dnia 24.02.2016r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
System badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

w
Zespole Szkół w Damnie:

 
 

Zarządzenie Nr 05/2016 z dnia 24.02.2016r.

w sprawie wprowadzenia systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam System badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję  sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Damnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 5 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 maja 2016r.


mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
System badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

w
Zespole Szkół w Damnie:

 
 

Zarządzenie Nr 04/2016 z dnia 24.02.2016r.

w sprawie wprowadzenia Procedury wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu
z przyczyn organizacyjnych (art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN)w Zespole Szkół w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam  Procedurę  wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych w Zespole Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zobowiązuję  sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Procedury wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych w Zespole Szkół w Damnie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
Procedura wyselekcjonowania nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych

w
Zespole Szkół w Damnie:

 
 

Zarządzenie Nr 03/2016 z dnia 11.01.2016r.
w sprawie nadzoru nad realizacją podstawy programowej i ramowych planów nauczania Zespołu Szkół
w Damnie:

Na podstawie art.39 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam  Procedurę  w sprawie nadzoru nad realizacją podstawy programowej i ramowych planów nauczania w Zespole Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zobowiązuję  sekretarza szkoły do zapoznania wszystkich nauczycieli z treścią Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół w Damnie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
Procedura w sprawie nadzoru nad realizacją podstawy programowej i ramowych planów nauczania

w
Zespole Szkół w Damnie:

 
 

Zarządzenie Nr 02/2016 z dnia 02.01.2016r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą dla pracowników obsługi Zespołu Szkół
w Damnie za  2016 rok:

Na podstawie § 56 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Pracy w Zespole Szkół w Damnie oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Zespole Szkół w Damnie, zarządzam co następuje:

§1

Ustalam ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla pracowników obsługi na 2016 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Zespołu Szkół w Damnie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.


mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1
Przeliczenie ekwiwalentu na rok 2016 dla pracowników obsługi za używanie odzieży roboczej

w Zespole Szkół w Damnie

(dostępny w sekretariacie szkoły)

 

Zarządzenie Nr 01/2016 z dnia 02.01.2016r.
w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół w Damnie okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2016r. dla pracowników administracji i obsługi szkoły:

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1974 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w roku 2016 dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Damnie, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi szkoły.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2016 roku.

mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
Procedura w sprawie nadzoru nad realizacją podstawy programowej i ramowych planów nauczania

w
Zespole Szkół w Damnie:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego