Wywiadówki - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Wywiadówki

Aktualności

Wywiadówki:

DATA:

GODZINY:

TEMATYKA:

 

19.09.2017r.

16.45


Zebranie z wychowawcami:

 • wybranie trójek klasowych;

 • uzgodnienie z rodzicami planu pracy wychowawcy;

 • ubezpieczenie uczniów;

 • zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym i prawie szkolnym;

 • procedury organizacji egzaminów gimnazjalnych w kl. IIIg.;

 • złożenie deklaracji w sprawie wyboru egzaminu z języka nowożytnego na egzaminie kl. IIIg;

 • sprawdzenie danych osobowych uczniów kl. III gim. zebranie informacji o potrzebie dostosowania formy egzaminu do możliwości i potrzeb uczniów;

 • zapoznanie rodziców uczniów kl. II gim. z regulaminem projektu edukacyjnego i wpływie projektu na oceny z zachowania (wzo), przedstawienie przez uczniów tematów projektów;

 • sprawy różne:

 • informacja o zajęciach dodatkowych organizowanych dla uczniów;

 • przedstawienie kalendarza roku szkolnego;

 • informacja o wyznaczonych w tygodniu godzinach indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;


Spotkanie rady rodziców z dyrektorem:

 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2016/2017 dyrektora szkoły;

 • zapoznanie rodziców z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2017/2018;

 • uchwalenie przez rodziców planu pracy, programu wych.-prof.;

 • zaopiniowanie, kalendarza roku szkolnego w tym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych;

 • przedstawienie sprawozdania z wydatkowania środków zgromadzonych na koncie rady rodziców

 • sprawy różne

07.11.2017r.

16.45


Dzień otwarty:

 • rodzinne śpiewanie pieśni patriotycznych - występ chóru szkolnego

 • zapoznanie rodziców uczniów z wynikami badania wiadomości i umiejętności

 • indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

16.01.2018r.

16.45


 • rodzinne śpiewanie kolęd - występ chóru szkolnego

 • poinformowanie o ocenach klasyfikacyjnych za I semestr

 • informacje o wynikach w nauce i zachowaniu

 • omówienie wyników próbnych egzaminów i testów diagnostycznych

10.04.2018r.

16.45


 • pedagogizacja rodziców

 • przypomnienie procedur egzaminu gimnazjalnego

 • informacja  o wynikach w nauce i zachowaniu

 • organizacja festynu

 • indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

24.04.2018r.

16.45


 • przedstawienie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole oddział 0b - diagnoza część II

29.05.2018r.

16.45


 • poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku

 • zapoznanie rodziców uczniów z wynikami badania wiadomości i umiejętności (diagnozy końcowe)

 • indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 • organizacja zakończenie roku szkolnego

12.06.2018r.

16.00


Zebranie rodziców przyszłych oddziałów przedszkolnych:

 • zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich

 • rady jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka - ucznia i ułatwić mu adaptację do nowego środowiska;

 • zapoznanie rodziców z podręcznikami


UWAGA!!!
Terminy wywiadówek mogą ulec zmianie.
O zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie i nauczyciele zostaną poinformowani w stosownym czasie.
Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.

Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie lub osobiście codziennie w godzinach 7.30 - 15.00.
W tym czasie czynny jest sekretariat i pełni dyżur dyrektor lub wicedyrektor.
W czasie zebrań z rodzicami dyżur pełniony jest w godzinach 16.45 - 17.45.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego