Szkoła bez przemocy - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła bez przemocy

Programy/projekty > 2011/2012

We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się VI edycja Programu społecznego "Szkoła bez przemocy", do którego przystąpiliśmy.

Koordynatorem w naszej szkole jest pedagog
Pani Katarzyna Wolska

Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie.

W VI edycji kibicujemy fair play…mamy szansę włączyć się aktywnie w promocję idei kibicowania fair play. Pokazać, że na polskich stadionach można kibicować bezpiecznie, a przemoc i agresję można zmniejszać podobnie jak
w szkołach.
Na szkołę czeka wiele nowych wyzwań...między innymi nowe konkursy, nawiązujące do idei kibicowania fair play
i wyjątkowe nagrody, dla prawdziwych kibiców!
O wszystkich akcjach i konkursach związanych z działaniami SZKOŁY BEZ PRZEMOCY na bieżąco będą informowani zainteresowani uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Liczymy za zaangażowanie młodzieży i środowiska lokalnego.

Ambasadorami Programu są:

  • Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą

  • Leszek Blanik - mistrz olimpijski świata i Europy w gimnastyce

  • Piotr Gruszka - wicemistrz świata i mistrz Europy w siatkówce

  • Paweł Wojciechowski - mistrz świata w skoku o tyczceKODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY:


1. Szkoła jest wspólnotą
.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.

Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.

W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.

Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.

Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.

Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.

Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.

Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.

Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Pamiętajmy, szkoła nie jest samotną wyspą. Jest osadzona w konkretnej wsi, dzielnicy, gdzie obok jest osiedle, fabryka, gospodarstwo, sklep czy kościół. Wszystkie te instytucje mogą i powinny współdziałać ze sobą, a tylko współpraca wielu partnerów społecznych da rezultaty przy zwalczaniu agresji w szkole i poza nią.

Więcej informacji na stronie: www.szkolabezprzemocy.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego