Statut - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

STOWARZYSZENIE

Statut Stowarzyszenia:
(zapisany w pdf)

Statut

Stowarzyszenia  
Przyjaciół
Zespołu Szkół w Damnie76-231 Damno,  Zespół Szkół w Damnie ,  tel. 059 811 31 77Rozdział I
Postanowienia ogólne


art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia  Przyjaciół Zespołu Szkół w Damnie zwanego w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.

art. 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba mieści się w Damnie w budynku Zespołu Szkół.

art. 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

art. 5

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku Stowarzyszenia  Przyjaciół  Zespołu Szkół w Damnie.

art. 6

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową.

art. 7

Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników najemnych.

art. 8

Stowarzyszenie może powołać oddziały terenowe według zasad określonych w niniejszym statucie.

Rozdział II
Cele i środki działania


art. 9

Celem Stowarzyszenia jest:
1.   wyrównanie szans edukacyjnych  i pomoc w nauce dzieciom z rodzin popeegerowskich i patologicznych oraz dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Damnica,
2.   działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty  i wychowania na terenie gminy Damnica,
3.   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
4.   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży Gminy Damnica,
5.   przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży Gminy Damnica,
6.   ochrona i wspomaganie tradycji i kultury regionalnej,
7.   wdrażanie dzieci i młodzieży do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i działań proekologicznych,
8.   wspomaganie działań promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy tryb życia,
9.   propagowanie i wspomaganie działań przygotowujących i wychowujących dzieci oraz młodzież do życia w społeczeństwie obywatelskim,
10.   rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci i młodzieży Gminy Damnica,
11.   wspieranie działań i wdrażanie młodzieży do niesienia pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych itd.
12.   działanie na rzecz integracji europejskiej młodzieży;

art. 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.   udział w sesjach Rady Gminy poświęconych zagadnieniom  edukacji, opiniowaniem przedsięwzięć władz gminy związanych ze sprawami dzieci i młodzieży,
2.   promowanie celów Stowarzyszenia na terenie Gminy,
3.   współpracę ze Szkołą w Damnie, jej pracownikami, Radą Rodziców, współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi,
4.   wspieranie materialne Zespołu Szkół w Damnie,
5.   wywieranie wpływu na opinię publiczną w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
6.   podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


art. 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

art. 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który:
1.   zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
2.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3.   akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

art. 13

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.   czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2.   korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
3.   zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

art. 14

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1.   aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2.   przestrzegania postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3.   propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
4.   regularnego płacenia składek członkowskich,
5.   członkowie stowarzyszenia opłacający składki na Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkół w Damnie są zwolnieni ze składek członkowskich.

art. 15

Członkostwo wygasa przez:
1.   dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
2.   skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,
3.   wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4.   skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
5.   zgon członka.

art. 16

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje:
1.    stałą składkę,
2.    innego rodzaju stałą pomoc materialną,
3.   nieodpłatną  pracę na rzecz Stowarzyszenia, pomoc w organizacji przedsięwzięć Stowarzyszenia.
2.   Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zebraniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3.  Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

art. 17

1.   Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.
2.   Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3.   Członkowie honorowi są zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.   Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


art. 18

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

Walne Zgromadzenie


art. 19

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

art. 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.   uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2.   ocena działalności Stowarzyszenia,
3.   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej
4.   podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
5.   uchwalenie zmian w statucie,
6.   wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
7.   zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej
8.   podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9.   podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

art. 21

1.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co trzy lata.
2.   Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia przesyła Zarząd członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

art. 22

Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

art. 23

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

art. 24

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1.   głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi - obywatele polscy Stowarzyszenia.
2.   głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi - cudzoziemcy i zaproszeni goście.

art. 25

1.   na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
2.   na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3.   na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny Stowarzyszenia


art. 26

1.   Zarząd Główny wybierany jest w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z siedmiu członków, w tym Prezesa, jednego zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego członka.
2.   Wybór Prezesa spośród członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd Główny konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.
3.   W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu Głównego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4.   W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.

art. 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1.   realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
2.   ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3.   powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych,
4.   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5.   zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6.   przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
7.   podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
8.   zatwierdzanie planów finansowych Oddziałów Terenowych oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
9.   powoływanie wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych,
10.   podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
11.   ustalenia wysokości składek członkowskich

art. 28

1.   Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny. Czynności prawne obejmujące sprawy majątkowe wymagają złożenia oświadczenia przez dwie osoby, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika.
2.   Dokumenty i pisma nie obejmujące spraw określonych w ust.1 podpisuje Prezes jednoosobowo lub osoby przez niego upoważnione.

art. 29

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

art. 30

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna


art. 31

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
3.   Członkiem  Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
4.   Członkiem  Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobą należącą do organu zarządzającego.
5.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego jak również w posiedzeniach Zarządów Oddziałów Terenowych.
6.   W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze głosowania jawnego inny członek Stowarzyszenia.
Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
1.   Komisja Rewizyjna, jeżeli nowa liczba członków wchodzących wynosi 1/3  liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
2.   Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, gdy liczba nowo wchodzących członków jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

art. 32

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
1.   przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2.   kontrolowania opłacania składek członkowskich,
3.   składanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych,
4.   przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
5.   uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Oddziały Terenowe


art. 33

1.   Oddziały Terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Głównego, po zebraniu założycielskim członków na danym terenie, na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
2.   Dopuszcza się tworzenie innych jednostek organizacyjnych stanowiących wewnętrzne struktury Oddziałów Terenowych przez Zarządy tych Oddziałów po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.

Władze Oddziału Terenowego

art. 34

1.   Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które dokonuje wyboru Zarządu Oddziału Terenowego spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie, składającego się z siedmiu członków, w tym Prezesa, zastępcę Prezesa, Sekretarza i  Skarbnika.
2.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
3.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego raz na 3 lata.

art. 35

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego:
1.   na wniosek Zarządu Oddziału,
2.   na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału,
3.   na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.   na wniosek Zarządu Głównego.


art. 36

Zarząd Oddziału Terenowego zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

art. 37

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego należy:
1.   uchwalanie programu działalności Oddziału,
2.   ocena działalności na danym terenie,
3.   podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,
4.   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
5.   wybór członków Zarządu Oddziału,
6.   zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,
7.   podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Oddziału

Zarząd Oddziału Terenowego


art. 38

Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:
1.   realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz naczelnych Stowarzyszenia,
2.   opracowywanie projektów planów finansowych Oddziału,
3.   zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
4.   reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5.   podejmowanie innych uchwał w sprawie działalności Stowarzyszenia na danym terenie nie zastrzeżonej dla innych władz Stowarzyszenia.

art. 39

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

art. 40

W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Oddziału Terenowego w czasie trwania kadencji, następuje kooptacja spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
1.   Zarząd Oddziału Terenowego, jeżeli liczba członków dokooptowanych nie przekracza 3/7 liczby członków Zarządu,
2.   Walne Zgromadzenie Oddziału, jeżeli liczba członków dokooptowanych jest większa od 3/7 członków Zarządu Oddziału, pochodzących z wyboru.
Majątek Stowarzyszenia

art. 41

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz wpływy z własnej działalności gospodarczej.

art. 42

1.   Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2.   Działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową.
3.   Całość dochodów Stowarzyszenia jest przeznaczona na realizuje celów statutowych.
4.   Uchwały o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie podejmie Zarząd Główny.

art.43

Stowarzyszenie może posiadać w formie wyodrębnionych zakładów własne jednostki gospodarcze, uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

art. 44

Na dochody Stowarzyszenia składają się:
1.   wpływy ze składek członkowskich,
2.   wpływy z ofiarności publicznej,
3.   dochody z własnej działalności,
4.   dotacje i subwencje,
5.   zapisy, spadki i darowizny,
6.   dochody z działalności gospodarczej.

art. 45

Zabrania się w Stowarzyszeniu :
  1/  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi",
  2/  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3/  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
 4/  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


art. 46

1.   Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2.   W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego