Regulamin - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Konkursy > Ortograficzny

Zespół Szkół w Damnie – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy zaprasza uczniów Waszej szkoły do wzięcia udziału w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym Klas III, który odbędzie się w naszej szkole 21.05.2014r. o godz. 12.30.

Cele konkursu:

 •    rozbudzenie czujności ortograficznej wśród uczniów,

 •    rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy,

 •    wytworzenie pozytywnej motywacji do nauki ortografii w młodszym wieku szkolnym,

 •    sprawdzenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,

 •    nawiązywanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń,

 •    wyłonienie Mistrza Ortografii.


Regulamin Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas trzecich szkół podstawowych:


I

Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie.

II

Konkurs odbędzie się dnia 21.05.2014r. w sali gimnastycznej SP w Damnie. Rozpoczęcie konkursu nastąpi
o godzinie 12.30. Za jego organizację i przeprowadzenie odpowiedzialna jest p. Jadwiga Mazepus.


III

Sposób przeprowadzenia konkursu:

1. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym z każdej szkoły może wziąć udział maksymalnie dwoje uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie wewnątrzszkolnym.
2. Komisję konkursową powoła Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie, a w jej skład wejdą nauczyciele reprezentujący szkoły, których uczniowie wezmą udział w konkursie. Przewodniczącym komisji będzie metodyk wytypowany przez ODN w Słupsku.
3. Uczestnicy Konkursu będą pisać dyktando, którego test zostanie ułożony przez ODN w Słupsku.


IV

Kryteria oceniania prac konkursowych:
Pracy napisanej bezbłędnie przyznaje się 100p.
Punkty ujemne uczestnicy konkursu otrzymują za następujące błędy:
a) błędy rażące - minus 3p.:

 •    pisownia rz, ż, ch, h, ó, u;

 •    pisownia "nie", przedrostków, przyrostków, partykuł -no, -że, -by;

 •    pisownia wielką i małą literą;

 •    dzielenie wyrazów poza cząstkami słowotwórczymi przy przenoszeniu;

 •    pisownia ą, ę, om, on, em, en;

 •    pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem i udźwięcznieniem;

 •    zmiękczanie spółgłosek;

b) błędy drugorzędne - minus 2p.:

 •    brak wyrazu (zgubiony) - jeśli w wyrazie występuje trudność ortograficzna wymieniona w punkcie a), za nią również przyznajemy dodatkowe ujemne punkty;

 •    pisownia łączna lub rozdzielna - inne zasady niż w punkcie a);

 •    brak trzech liter niedecydujących o pisowni;

 •    przestawienie liter w wyrazie;

c)   pozostałe błędy - minus 1p.:

 •    błędy interpunkcyjne;

 •    brak jednej lub dwóch liter, które nie decydują o pisowni wyrazu;

 •    inne błędy (np. brak kreski w literze t, brak łącznika przy przenoszeniu wyrazu).


Uwaga:
Błędy można poprawić tylko przez przekreślenie i napisanie liter lub wyrazu nad (obok) przekreślenia.
Prace muszą być czytelne, a pisownia jednoznaczna.
Wszystkie prace będą sprawdzane przez dwa zespoły dwuosobowe. Każdy nauczyciel sprawdzający podpisuje się na sprawdzonej pracy. W przypadku różnicy w ocenie prac ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
Przewodniczący jako ostatni podpisuje sprawdzone prace, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem zdobytej liczby punktów.

V

Kolejność uczniów w konkursie zostanie ustalona na podstawie punktów otrzymanych przez uczestników.
1.   Dzieci, które za swoje prace otrzymają najwyższą liczbę punktów, zdobędą tytuł Mistrza Ortografii.
2.   Nagrody i dyplomy zapewnia organizator konkursu. Wręczone zostaną one w trakcie ogłaszania wyników, tuż po sprawdzeniu prac przez komisję.

VI

Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z imiennymi listami uczestników oraz nazwiskami nauczycieli należy przesłać do 08.05.2014r. na adres:

Zespół Szkół w Damnie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
76-231 Damnica
mgr Jadwiga Mazepus
tel. 59 8113177
adres e-mail: zs-damno@wp.pl

W przypadku niedyspozycji któregoś z zawodników w konkursie może startować uczeń rezerwowy.

VII

Uczestnicy konkursu proszeni są o przybycie 15 minut przed jego rozpoczęciem i wpłacenie w sekretariacie szkoły wpisowego w wysokości 5 zł od szkoły. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.

VIII

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Uwaga:

Prosimy uczestników konkursu o zabranie ze sobą długopisu.
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
Dodatkowe informacje - pani Jadwiga Mazepus, tel. służbowy: 59 8113177; tel. prywatny 59 8116970.

Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, adres szkoły, klasa) w celach konkursowych, które zamieszczone mogą być na stronie internetowej Zespołu Szkół w Damnie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego