Pomoc materialna - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pomoc materialna

Dokumenty szkolne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNIE:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM
W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNIE


§1

1. Każdemu uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje prawo do pomocy materialnej.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna jest udzielana uczniowi na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub dyrektora szkoły – załącznik nr 1

§ 2

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Formami pomocy materialnej świadczonej uczniom w szkole o charakterze socjalnym są:
a) całkowita lub częściowa refundacja posiłków w stołówce szkolnej, regulowana przez załącznik nr 2
b) „wyprawka szkolna” regulowana przez załącznik nr 3
3. Świadczeniami o charakterze motywacyjnym są:
a) stypendium za wyniki w nauce regulowane przez załącznik nr 4
b) stypendium za osiągnięcia sportowe regulowane przez załącznik nr 4
4. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń jednocześnie.

§ 3

1. Wnioski składane przez wychowawców klas o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 2 pkt. 3 rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją. Praca Komisji oparta jest na regulaminie – załącznik nr 4.
2. Druki wniosków dotyczących świadczeń są do pobrania przez zainteresowanych w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Rada Pedagogiczna zaopiniowała 09.10.2014r. powyższy regulamin wraz z załącznikami.

Druki do pobrania:

Załącznik nr 1
wniosek rodzica/opiekuna prawnego
o udzielenie pomocy materialnej

Załącznik nr 2
Regulamin korzystania z dotacji do
posiłków w stołówce szkolnej

druk informujacy o zasadach regulujących korzystanie
z przyznanego swiadczenia

Załącznik nr 3
Regulamin przyznawania
"Wyprawki szkolnej"

Załącznik nr 4
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe


Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
l
ub za osiągnięcia sportowe

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego