Koncepcja szkoły - Zespół Szkół w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Koncepcja szkoły

Statut,WSO,dok.szk
 
 


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA
2013 - 2015
(plik zapisany w pdf)

 


Koncepcja Pracy Szkoły
Zespołu Szkół w Damnie
na lata
2013 - 2015


"Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna"

 

Cel nadrzędny:

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia
oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności
potrzebne do dalszego etapu kształcenia.Dla zrealizowania tego celu wszelkie działania będą podejmowane w następujących obszarach:

1.   Dydaktyka.
2.   Opieka i wychowanie.
3.   Baza.
4.   Organizacja pracy szkoły.
5.   Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
6.   Zarządzanie i organizacja


Założenia:

 • Przewidywany okres obowiązywania koncepcji: 2 lata

 • Ilość spotkań ewaluacyjnych: 1 w rokuD Y D A K T Y K A

Kryterium sukcesu:

 • Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, zewnętrznymi narzędziami badawczymi.

 • W szkole obowiązują zasady oceniania zgodne z obowiązującymi przepisami zawarte w WSO.

 • Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Szkoła przyjazna uczniom i rodzicom.


Dążymy do spełnienia kryterium sukcesu w powyższym obszarze poprzez następujące działania:

 • System diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych.

 • Wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi.

 • Wdrażanie działań dydaktycznych na podstawie wniosków z dotychczasowych działań.

 • Ewaluacja i analiza wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych.

 • Taki wybór programu, który zapewni każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces.

 • Systematyczna analiza i weryfikacja treści nauczania pod kątem realizacji podstawy programowej.

 • Efektywne poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy.

 • Indywidualizacja nauczania- wczesne diagnozowanie uczniów.

 • Dostosowanie treści programowych dla  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Organizowanie zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Motywowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

 • Systematyczne uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, artystycznych  i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.

 • Stworzenie efektywnego systemu zajęć pozalekcyjnych zgodnie z priorytetami MEN.

 • Rozwijanie umiejętności językowych uczniów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie dydaktyki języków.

 • Realizację projektów i programów edukacyjnych.

 • Doskonalenie umiejętności efektywnej pracy w zespole.

 • Promowanie osiągnięć uczniów.

 • Preferowanie aktywizujących metod nauczania.

 • Kształcenie umiejętności kluczowych w ramach realizacji programów finansowanych z UE oraz zajęć z Art.42 KN


WYCHOWANIE  I  OPIEKA

Kryterium sukcesu:

 • Szkoła demokratyczna, samorządna i przyjazna uczniom.

 • Szkoła bezpieczna  i bez agresji.

 • Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.


Dążymy do spełnienia kryterium sukcesu w powyższym obszarze poprzez następujące działania:

 • Udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej szkoły.

 • Systematyczną diagnozę środowiska rodzinnego uczniów.

 • Pedagogizację rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży.

 • Integrowanie uczniów w zespołach klasowych i w całej szkole.

 • Efektywną współpracę społeczności szkolnej na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły.

 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 • Działania profilaktyczne poprzez udział uczniów w warsztatach, spektaklach i innych formach zajęć.

 • Udział w programach edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 • Kultywowanie tradycji poprzez uroczystości z zaangażowaniem środowiska lokalnego: spotkania z uczestnikami wydarzeń historycznych, z ludźmi pełniącymi ważne funkcje społeczne, odwiedzanie miejsc historycznych.B A Z A


Kryterium sukcesu:

 • Szkoła wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny.

 • Szkoła posiadająca księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli, niezbędny do właściwej realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.

 • Szkoła posiadająca odpowiednio wyposażoną halę gimnastyczną ,boisko, „Miejsce zabaw”, „Orlik”.


Dążymy do spełnienia kryterium sukcesu w powyższym obszarze poprzez następujące działania:

 • Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w tym z EFS.

 • Systematyczne wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowości czytelniczo - medialne.

 • Zakup sprzętu sportowego.

 • Wzbogacanie pracowni przedmiotowych w środki dydaktyczne i pomoce naukowe.


ORGANIZACJA   PRACY  SZKOŁY

Kryterium sukcesu:

 • Szkoła dobrze zorganizowana.

 • Szkoła sprawnie zarządzana.

 • Szkoła spełnia oczekiwania  uczniów, rodziców i pracowników.


Dążymy do spełnienia kryterium sukcesu w powyższym obszarze poprzez następujące działania:

 • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

 • Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego.

 • Plan pracy szkoły tworzy spójną całość.

 • Usprawnienie komunikacji między dyrekcją, radą pedagogiczną, uczniami i rodzicami.

 • Współpracę szkoły z instytucjami, placówkami.


ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA

Kryterium sukcesu:

 • Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.


Dążymy do spełnienia kryterium sukcesu w powyższym obszarze poprzez następujące działania:

 • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

 • Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego

 • Tworzenie spójnego programu (monitorowanie realizacji Programu wychowawczego, Programu profilaktycznego, WSO, Regulaminu samorządu uczniowskiego, Regulaminu rady rodziców,  monitorowanie spójności dokumentów szkolnych).

 • Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły  i doskonalenia działalności pracy szkoły

 • Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły).

 • Promowanie uczniów pod kątem zdobycia tytułu: „Najlepszy sportowiec”, „Najlepszy matematyk”, „Najlepszy chemik”, „Najlepszy fizyk”, „Najlepszy przyrodnik”, „Najlepszy czytelnik”, „Mistrz ortografii szkoły podstawowej i gimnazjum”PROMOCJA  SZKOŁY  W  ŚRODOWISKU   LOKALNYM


Kryterium sukcesu:

 • Nauczyciele, uczniowie i rodzice identyfikują się ze szkołą.

 • Pozytywny wizerunek  szkoły w środowisku.

 • Szkoła promuje i dokumentuje swoje osiągnięcia w mediach i na stronie internetowej.

 • Promocja ukierunkowana na uczniów i rodziców.


Dążymy do spełnienia kryterium sukcesu w powyższym obszarze poprzez następujące działania:
  

 • Budowanie obrzędowości i tradycji szkoły.

 • Organizowanie imprez i uroczystości otwartych.

 • Współpraca z mediami.

 • Prezentowanie rodzicom ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, występów artystycznych.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez udział uczniów i nauczycieli w uroczystościach lokalnych.

 • Wolontariat dla środowiska rodzinnego. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego